รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

  • ปฎิทินการรับสมัคร ม.1
  • เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนว สสวท. และ สอวน.
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • ปฎิทินการรับสมัคร ม.4
  • เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562